STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

PROJEKTY UE

pasek_ue_nysa

  Projekt „Wymiana doświadczeń między ratownikami medycznymi na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE  INFORMUJE,  ŻE WSPÓLNIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM  W LIBERCU

 

REALIZUJE MIKROPROJEKT PN:

„Wymiana doświadczeń między ratownikami medycznymi na pograniczu

polsko-czeskim”

 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000124 

 

 Informacje o projekcie.

Termin realizacji: wrzesień – listopad 2016

Wartość projektu: 31 544,33 EURO

 

Partner wiodący projektu: Pogotowie  Ratunkowe w Jeleniej Górze

Partner projektu:  Pogotowie Ratunkowe w Libercu

Opis projektu:                                                    

W ramach projektu będą przeprowadzone następujące działania: Organizacja 2 dniowej konferencji po stronie polskiej oraz organizacja seminarium wraz z ćwiczeniami służb ratunkowych po stronie czeskiej. W obu działaniach udział będą brali uczestnicy z Polski oraz Czech.

Realizacja projektu ma na celu wymianę doświadczeń między polskimi i czeskimi ratownikami podczas wykonywania codziennych czynności ratunkowych oraz kontynuację i zacieśnienie współpracy między jednostkami zaangażowanymi w mikroprojekt.

Projekt przyczyni się do wymiany dobrych praktyk jak również wzmocnienia transgranicznego partnerstwa podmiotów zaangażowanych w projekt. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na znoszenie barier w kontaktach transgranicznych

Realizacja działań w ramach projektu pozwoli na wymianę doświadczeń, wypracowanie schematu działań oraz uświadomi jakie istnieją problemy w transgranicznej współpracy jednostek ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim Euroregionu Nysa.

konferencja_las-2016

PROGRAM KONFERENCJI – PL  

HARMONOGRAM KONFERENCE – CZ

dsc_0004  dsc_0011  dsc_0015 

dsc_0024  dsc_0047

 

Broszura_CZ/PL

 


 

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor)

Projekt pn „Ponadgraniczna współpraca służb ratownictwa medycznego
w Euroregionie Nysa” Nr projektu: CZ.3.22/1.3.00/08.00637

 

1. Informacja o projekcie
2. Realizacja projektu :
-kursy języka czeskiego
-staże wymienne personelu
-zakup ambulansu i sprzętu medycznego
-konferencja 29-30.04.2010
-ćwiczenia
-spotkania robocze

3. Zakończenie realizacji – informacje

 


 

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor)

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE INFORMUJE, ŻE WSPÓLNIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM KRAJU KRALOVOHRADECKIEGO REALIZUJE PROJEKT PN:

„TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO KRAJU KRALOVOHRADECKIEGO I JELENIEJ GÓRY”

NR PROJEKTU: CZ.3.22/1.3.00/09.01503

W ramach projektu po stronie polskiej planowany jest zakup 2 ambulansów z wyposażeniem, z miejscem stacjonowania w Kamiennej Górze oraz w Kowarach, a po stronie czeskiej przebudowa ośrodka Pogotowia Ratunkowego w Trutnovie, w celu stworzenia zaplecza dla dwóch zespołów wyjazdowych, ratowników i dyspozytorni. W ramach projektu przewiduje się także m. in organizację staży wymiennych personelu medycznego, wspólne ćwiczenia, konferencje, spotkania robocze, kursy językowe dla personelu medycznego, wdrożenie słownika polsko- czeskiego dla ratowników.

Projekt realizowany w latach 2010-2012

 

Otwarcie siedziby Pogotowia Ratunkowego w Trutnowie i prezentacja ambulansów zakupionych w ramach projektu

cDSC02473 cDSC02482 cDSC02455 cDSC02464 cDSC02469

Linki :
Materiał filmowy czeskiej telewizji
Reportaż z uroczystości

 

 

Ćwiczenia służb ratowniczych, uczestniczących w projekcie pn.
„Transgraniczna współpraca służb ratownictwa medycznego Kraju Kralovohradeckiego i Jeleniej Góry”

13 września 2012 r. Hradec Kralove

hkDSC04226 hkDSC04250 hkDSC04262 hkDSC04265 hkDSC04269

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia służb ratowniczych, uczestniczących w projekcie pn.
„Transgraniczna współpraca służb ratownictwa medycznego Kraju Kralovohradeckiego i Jeleniej Góry”


   5 października 2012 r.  Kamienna Góra

kgDSC04300 kgDSC04308 kgDSC04316 kgDSC04317 kgDSC04326 kgDSC04336 kgDSC04359 kgDSC04364 kgDSC04391

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE INFORMUJE, ŻE WSPÓLNIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM KRAJU KRALOVOHRADECKIEGO ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU PN:

 

 TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO KRAJU KRALOVOHRADECKIEGO I JELENIEJ GÓRY” 

 

NR PROJEKTU: CZ.3.22/1.3.00/09.01503

 

1. Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym w Hradec Kralove – partnerem wiodącym projektu.

Wartość całego projektu to: 1 115 425 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze wynoszą: 270 925,00 EURO.

2. Działania w ramach projektu

2.1 Działania w ramach całego projektu

Celem projektu było stworzenie zaplecza technicznego dla działań ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Po stronie polskiej zakupiono 2 ambulanse z wyposażeniem z miejscem stacjonowania   w Kamiennej Górze oraz w Kowarach, a po stronie czeskiej przebudowano ośrodek Pogotowia Ratunkowego  w Trutnovie w celu stworzenia zaplecza dla dwóch zespołów wyjazdowych, ratowników i dyspozytorni.   W ramach projektu przeprowadzone zostały także wspólne staże wymienne i kursy językowe dla personelu medycznego oraz wspólne ćwiczenia ratowników. Wdrożony został wspólny słownik dla personelu medycznego zawierający podstawowe sformułowania z zakresu ratownictwa medycznego, standardowe ujednolicone formularze dwujęzyczne w karetkach oraz broszury dwujęzyczne informujące o sposobie udzielania oraz wzywania pomocy. W ten sposób projekt przyczynił się nie tylko do poprawy wyposażenia służb ratownictwa medycznego, lecz również do poszerzenia wiedzy oraz zdobywania nowych doświadczeń przez personel medyczny, a tym samym do poprawy jakości świadczonych usług oraz pogłębienia współpracy pomiędzy pracownikami polskich i czeskich jednostek ratownictwa medycznego, podnosząc poziom bezpieczeństwa na polsko-czeskim pograniczu


2.2. Działania realizowane przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

 W ramach projektu Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zrealizowało poniższe działania:

1.Zakup 2 ambulansów – Ambulanse zakupiono dla zespołów wyjazdowych stacjonujących w Kowarach i Kamiennej Górze.

2.Organizacja specjalistycznej konferencji – Konferencja odbyła się w dniach 30-31.03.2011 r. w Szklarskiej Porębie. W konferencji brały udział osoby z Czech i Polski. Podczas konferencji poruszane były m.in. aspekty prawne współpracy transgranicznej, nowoczesnych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w medycynie ratunkowej. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń między personelem medycznym.

3.Kursy języka czeskiego – zrealizowany został kurs języka czeskiego dla pracowników medycznych.

4.Staże wymienne – w ramach projektu przeprowadzane są staże wymienne personelu medycznego docelowo na staż wymienny do Czech wyjechało 20 osób z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

5.Oganizacja spotkań roboczych – organizowane były spotkania robocze u partnerów zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie. Podczas spotkań omawiane były postępy w realizacji projektu jak również poszczególne elementy współpracy pomiędzy partnerami.

6.Broszura o pierwszej pomocy – stworzona została broszura o pierwszej pomocy zawierająca niezbędne informacje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.

7.Słownik polsko-czeski i czesko-polski dla personelu medycznego – wdrożony został słownik polsko- czeski dla służb medycznych.

8.Zakup komputera – zakupiony został 1 komputer na dyspozytornię w Jeleniej Górze.

9.Ćwiczenia służb ratunkowych – We wrześniu i październiku 2012 roku partnerzy projektowi brali udział w ćwiczeniach służb ratunkowych partnerów projektowych zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej.
 

            

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 


 

ikern

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE INFORMUJE, ŻE WRAZ Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM KRAJU KRALOVOHRADECKIEGO  REALIZUJE MIKROPROJKET PN:

„OPRACOWANIE STANDARDU KSZTAŁCENIA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM W JELENIEJ GÓRZE”

NR PROJEKTU: PL.3.22/3.3.01/14.04316

Termin realizacji: maj – październik 2014

Wartość projektu: 15 350,00 EURO

 

Opis projektu:

Realizacja mikroprojektu będzie polegała na stworzeniu podstawowych narzędzi, które w przyszłości umożliwią wdrożenie w pełni nowoczesnego systemu kształcenia ratowników w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze.

Działania w ramach projektu:

  • 1) 4 spotkania robocze, które odbędą się w Polsce i Czechach.
  • 2)   Staże wymienne:  Podczas odbywania staży wymiennych osoby będą zapoznawać się m.in ze strukturą i zakresem działania poszczególnych jednostek, zakresem kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołów ratownictwa medycznego, współpracą ze służbami publicznymi. 
  • 3) 4 Warsztaty: W trakcie warsztatów osoby/liderzy będą poznawać praktyczne metody wdrożonego systemu kształcenia po stronie Czeskiej, tworzyć własne ramy platformy edukacyjnej, zgodne z realiami, przepisami obowiązującymi w naszym kraju w zakresie ratownictwa medycznego.                   W każdych warsztatach udział weźmie ok. 20 osób.
  • 4) Zakup pomocy dydaktycznych.
  • 5) Wydanie dwujęzycznej broszury z informacjami o jednostkach zaangażowanych w mikroprojekt, która będzie zawierała opisy rejonów operacyjnych, lokalizacji dyspozytorni medycznych, stacjonowania poszczególnych zespołów ratownictwa, różnice systemowe.
  • 6) Stworzenie podstawy internetowej platformy edukacyjnej dla pracowników medycznych Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze opartej na systemie e-learningowym, pozwoli każdemu pracownikowi korzystać z umieszczanych na niej niezbędnych informacji, dotyczących wykonywania pracy ratownika medycznego, pozwoli usystematyzować, wzbogacić posiadaną wiedzę medyczna zgodnie z najnowszymi zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi szeroko rozumianego ratownictwa.

Projekt „Opracowanie Systemu kształcenia ratowników w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz środków z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.


 

Logo_cz_pl_eu_barevnelogo_jak_ratujecie

 

Źródło finansowania: Projekt „Jak ratujecie u was?” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

 


Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)OPIS PROJEKTU

Projekt polega na współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego obszar działania EUWT Novum z o.o. Współpraca pomiędzy partnerami  odbywać się będzie poprzez organizację po obu stronach granicy działań projektowych polegających na przeprowadzeniu wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych personelu medycznego. Głównym celem projektu jest zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej.

 

PARTNERZY PROJEKTU


Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Oficjalna strona projektu: www.jakratujecieuwas.eu

Osoba do kontaktu: bartosz.komada@999.jgora.pl


 

do_projektu_banerek

Nazwa projektu:

„Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo- socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze – I etap”

NR PROJEKTU: RPDS. 03.03.03-02-0005/16

 

Informacje o projekcie.

Beneficjent: POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE Ul. Cieplicka 126A, 58-570 Jelenia Góra

 

Całkowita wartość projektu : 2 544 986,66 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 161 501,90 PLN

Całkowita kwota dofinansowania EFRR : 1 837 276,62 PLN stanowiąca 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Termin realizacji projektu: 10.11.2017 r. – 28.02.2019 r.

 

Opis projektu:

Działania projektowe będą obejmowały termomodernizację budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum usytuowanego przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze oraz zmianą systemu ogrzewania budynku.

W ramach projektu wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne, polegające m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i dachu budynku, wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji wentylacyjnej, c.w.u. z zabudową solarów, energooszczędne instalacje elektryczne (oświetleniowa), modernizacja kotła z wymianą instalacji co.

Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku warsztatowo-socjalnego  przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz dążenie do ograniczania ilości emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Efektem realizowanego projektu będzie poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych. W ramach zaplanowanych przez wnioskodawcę prac termomodernizacyjnych zakłada się zmniejszenie zużycia ciepła grzewczego, zwiększenie efektywności wytwarzanego ciepła (m.in. przez prowadzenie nowego systemu wentylacyjnego), wprowadzenie systemu grzewczego o właściwościach proekologicznych wyższych niż dotychczasowy.


Stan obiektu przed rozpoczęciem realizacji projektu

Projekt1Projekt3Projekt2Tablica_projekt


Stan obiektu w trakcie realizacji projektu

                                                                        

                           


Stan obiektu po zakończeniu projektu

            

          

                                                                                  


 

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content